Beghelli 3310 juhend

Beghelli 3310
7.5 · 1
PDF juhend
 · 4 lehekülge
Inglise
juhendBeghelli 3310
OFF
MIN
MAX
LED
DI RETE
Illumina LED Beghelli je čvrsta
prenosna svetilka, izdela-
na iz vzdržljivega materiala.
Opremljena je z baterijami za
polnjenje, zato njihova potra-
tna menjava ni potrebna.
Dolgotrajne svetlobne diode
zagotavljajo visok svetlobni
izkoristek pri nizkem strošku
vzdrževanja, majhno pora-
bo energije in dolgo avtono-
mijo v primeru, ko zmanjka
električne energije.
Priključena v električno
vtičnico in z vklopnim stika-
lom na položaju MIN ali MAX,
se Illumina LED samodejno
vklopi, ko zmanjka električne
napetosti ter izklopi, ko se
slednja povrne (slika B).
Zelena signalna lučka na
ohišju kaže, da je svetilka pra-
vilno priključena na električno
omrežje.
- Aparat uporabljajte le za
namene, za katere je bil
narejen. Vsi drugi načini
uporabe so nepravilni in
nevarni.
- Poškodovan priključni kabel
lahko zamenja le proizvaja-
lec ali pooblaščen servis.
- Pred vsakim vzdrževalnim
postopkom morate svetilko
odklopiti iz omrežja.
- Priključni kabel ne smete
postavljati pod preproge,
podnožja ali tekače. Kabel
naj ne bo na prehodnih me-
stih, ker bi tam predstavljal
nevarno oviro.
- Naprava z belo svetlobo iz
svetlobnih diod: Razred tve-
ganja 0 (po IEC62471).
- Naprave ne smemo
odvreči kot navad-
ni odpadek. Biti mora
predmet ločenega zbiranja
v izogib onesnaženju oko-
lja. V skladu z Direktivo
2002/96 nacionalnih zako-
nov o nevarnih odpadkih, je
neupoštevanje zgoraj nave-
denega predmet pregona po
Zakonu.
- Za menjavo svetlobnih
diod in baterij ter za dru-
ga popravila se obrnite na
pooblaščen servis - zahte-
vajte uporabo originalnih
delov. Neupoštevanje tega
navodila lahko ogrozi var-
nost naprave.
- V skladu z veljavnimi zako-
ni stopi dveletna garancija v
veljavo z datumom nakupa
izdelka, ki ga potrjuje doku-
ment (npr. račun), prejet ob
nakupu.
Stranka je dolžna ta doku-
ment hraniti. Za informa-
cije o načinu uveljavljan-
ja garancije se obrnite na
pooblaščenega prodajalca.

Illumina LED Beghelli - это
прочная портативная
лампа, изготовленная из
противоударного материала.
Аккумуляторы, которыми
снабжена данная лампа,
полностью решили
дорогостоящую проблему
замены батареек.
Светодиоды с длительным
сроком службы гарантируют
высокую светоотдачу и
низкие затраты на ремонт
и обслуживание, низкое
потребление энергии и
длительную автономность при
энергокризисе (black-out).
Если присоединить Illumina LED
к розетке и установить
переключатель в положение
 или  мощность, то
она автоматически включается,
если прекращается подача
тока и выключается как
только налаживается подача
электроэнергии (рис. В).
Зелёный светодиод,
расположенный на корпусе
лампы, указывает на правильное
подключение к сети.
- Данный прибор предназначен
только для запроектированного
использования. Любое другое
использование считается
непредусмотренным и опасным.
- При повреждении питающего
провода, он обязательно должен
быть заменен изготовителем
или же в уполномоченном
техническом сервисном центре.
- Отсоединить от сети перед тем,
как производить любые операции
по техническому обслуживанию.
- Не пропускать питающий провод
под коврами, подставками или
дорожки. Установить провод
далеко от проходной зоны, чтобы
не создавать опасности падения.
- Прибор с белым светодиодным
освещением: класс опасности 0
(по IEC62471).
- Устройство не должно
выбрасываться вместе с
нормальными городскими
отходами. Для избежания
загрязнения окружающей среды,
данное устройство необходимо
сдавать в специальный приёмный
пункт по переработке. В
соотвествии с Директивой 2002/96
и Законами, действующими
на территории,
относительно переработки
отходов, неисполнение
приведенных выше норм влечет
ответственность, предусмотренную
Законодательством.
- Для замены светодиодов,
аккумуляторов или выполнения
других ремонтных работ
необходимо обратиться в
уполномоченный технический
сервисный центр и запросить
установку оригинальных
запасных частей. Несоблюдение
данного условия может
подвергнуть риску безопасность
прибора.
-
Гарантийное обслуживание
определяется, в соответствии с
текущими нормативами, сроком
в два года и отсчитывается
с момента покупки изделия,
указанного в соответствующем
коммерческом документе
(например чеке), который
должен сохраняться. Для
получения информации по
вопросу гарантийного ремонта
обратиться к официальному
торговому представителю
компании Beghelli.

Illumina LED Beghelli je robu-
stní přenosná lampa vyrobená
z protiotěrového materiálu.
Baterie, kterými je vybavena,
se dají dobíjet, takže odpadá
problém s výměnou vybitých
článků.
Led lampy zaručují dlouhou
životnost, vysoký světelný
výkon, nízké náklady na
údržbu, nízkou spotřebu
energie a nezávislost v
případě přerušení dodávky
elektrického proudu.
Pokud se lampa připojí k
elektrické síti a volič roz-
svícení je na MIN nebo MAX
výkonu, Illumina LED se v
případě přerušení dodávky
elektrického proudu automa-
ticky rozsvítí a automaticky
vypíná při jeho opětovné do-
dávce (obr. B).
Zelená LED na lampě signa-
lizuje správné připojení k
elektrické síti.
- Tento přístroj musí být
používán pouze k účelu, k
jakému byl zkonstruován.
Každé jiné použití je třeba
považovat za nesprávné a
nebezpečné.
- Pokud se poškodí napájecí
kabel, je nutné ho nechat
vyměnit výrobcem nebo
autorizovaným technickým
servisem.
- Před každou údržbou odpojit
lampu od elektrické sítě.
- Nepokládat přívodní kabel
pod koberce, plošiny a vodi-
tka. Nepokládat ho do míst,
kudy se často prochází, aby
se do něj nikdo nezapletl.
- Zařízení s bílým LED světlem:
Riziková třída 0 (dle normy
IEC62471).
- Zařízení byste neměli
vyhodit do domovního
odpadu. Měli byste jej dát
do tříděného odpadu, ab-
yste zabránili škodám na
životním postředí. Vzhle-
dem ke směrnici 2002/96
a současným národním
zákonům ohledně likvida-
ce výrobku na konci jejich
životnosti by nedodržení to-
hoto pokynu mohlo být dle
zákona trestné.
- V případě nutné výměny
LED, baterie či jiných oprav
je nutné se obrátit na au-
torizované centrum tech-
nické podpory a požádat
o originální náhradní díly.
V případě, že toto nebude
respektováno, bezpečnost
zařízení bude ohrožena.
- Záruka dle platných norem
trvá dva roky a počítá se ode
dne prodeje výrobku uve-
deného v dokladu o nákupu
(např. pokladní stvrzenka),
který je nutné si uschovat.
Pro informace ohledně po-
stupu při reklamaci kon-
taktovat autorizovaného
prodejce.

 
A Beghelli Illumina LED terméke
ütésálló anyagból készült, rend-
kívül megbízható hordozható
lámpa. Feltölthető telepeinek
köszönhetően kiküszöbölhetjük
azokat a jelentős kiadásokat,
amelyekkel az elemek folyamatos
vásárlása jár.
A tartós LED-ek nagy fényerőt,
alacsony karbantartási költségeket
tesznek lehetővé, kisebb energia-
fogyasztás mellett, továbbá foko-
zott használati időt biztosítanak
áramkimaradás esetén.
Az elektromos hálózatba csatla-
kozatott Illumina LED kapcsolóját
MIN vagy MAX helyzetbe állítva
a lámpa áramkimaradás esetén
önműködően bekapcsol, majd ki-
kapcsol, amikor az áramszolgál-
tatás helyreáll („B” ábra).
A lámpa testén található zöld LED
jelzi, hogy a lámpát megfelelően
csatlakoztattuk-e az elektromos
hálózatba.
- A készüléket csak a rendel-
tetésének megfelelő módon
szabad használni. Minden
nem-rendeltetésszerű ha-
sználat helytelennek és ve-
szélyesnek minősül.
- A tápkábel sérülése esetén a
kábel cseréjével a gyártóhoz
vagy jogosult szakszervizhez
kell fordulni.
- Bármilyen karbantartá-
si művelet előtt a terméket
kapcsoljuk le a hálózatról.
- A tápkábelt ne helyez-
zük szőnyeg, lábtörlő vagy
futószőnyeg alá. A kábelt
tartsuk távol a közlekedési
területtől, hogy ne képezzen
veszélyes akadályt.
- Fehér fényű LED készülék:
Kockázati osztály 0 (IEC
62471).
- A készüléket nem sza-
bad háztartási hulla-
dékként feldolgozni.
Külön begyűjtésnek kell
alávetni a környezetkáro-
sítás elkerülése érdekében, a
2002/96 irányelv és az egyes
országoknak az élettartam
végén a termék feldolgozásra
való átvételére vonatkozó
nemzeti törvényeinek tiszte-
letben tartásával; a fentiek
be nem tartását a törvény
bünteti.
- A LED, az akkumulátorok
cseréje, vagy más javítás ese-
tén a jogosult szakszervizhez
kell fordulni, és kérni kell
eredeti cserealkatrészek ha-
sználatát. A fentiek gyelmen
kívül hagyása veszélyezte-
theti a készülék biztonságos
használatát.
- A két évre szóló garanciát a
hatályos norma előírása sze-
rint a termék vásárlásának
időpontjától kell számítani,
amely a vásárlási bizonyla-
ton (pl. pénztárblokk) került
feltűntetésre, és amelyet bi-
zonyítékként meg kell őrizni.
Amennyiben a garanciale-
vélben biztosított segítsé-
gnyújtási feltételek iránt
érdeklődik, vegye fel a kapc-
solatot a viszonteladóval.



S L O

R U
C Z
H
Illumina LED Beghelli on tuke-
va, iskunkestävästä materia-
alista valmistettu kannettava
lamppu. Ladattavat akut, joilla
lamppu on varustettu, elimi-
noivat kalliiksi tulevan pari-
stojen vaihdon.
Pitkäkestoiset valodiodit ta-
kaavat hyvän valaisukyvyn ja
alhaiset huoltokustannukset,
alhaisen energiankulutuksen
ja pitkän itsenäisen toiminnan
sähkökatkon tapauksessa.
Jos lamppu on kytketty
pistorasiaan ja sytytysva-
litsin on asennossa MIN tai
MAX teho, Illumina LED Be-
ghelli syttyy automaattisesti
sähkökatkon tapauksessa ja
sammuu sähkövirran palates-
sa (kuva B).
Lampun rungossa oleva vihreä
LED osoittaa oikein suoritetun
kytkennän sähköverkkoon.
- Tätä laitetta tulee käyttää ai-
noastaan siihen tarkoitukse-
en, johon se on valmistettu.
Muu käyttö on virheellistä ja
vaarallista.
- Jos syöttöjohto on vaurio-
itunut, se on vaihdettava
valmistajan tai valtuutetun
teknisen huoltopalvelun toi-
mesta.
- Ennen minkään huoltotoi-
menpiteen suorittamista ir-
rota laite sähköverkosta.
- Syöttöjohtoa ei saa asettaa
mattojen, jalkatukien tai jo-
htotankojen alle. Johto tulee
pitää kaukana kävelyalueilta
kulkuesteen välttämiseksi.
- Laite valkoisella LED valol-
la: Riskiluokka 0 (IEC62471
mukaan).
- Laitetta ei saa käsitel-
talousjätteenä. Se
tulee lajitella erikseen
ympäristövahinkojen välttä-
miseksi. Direktiivin 2002/96
ja kansallisten jätteenkä-
sittelyä koskevien lakien
mukaisesti yllämainittujen
romuttamista koskevien
ohjeiden laiminlyöminen on
lailla rangaistava teko.
- Mahdollisia valodiodien,
akkujen vaihtoa tai muita
korjauksia varten käänny
valtuutetun teknisen huol-
topalvelun puoleen ja huo-
lehdi siitä, että käytetään al-
kuperäisiä varaosia. Tämän
ohjeen noudattamata jättä-
minen voi vaarantaa laitteen
käyttöturvallisuutta.
- Voimassaolevien määräysten
mukaisesti takuu on voi-
massa kaksi vuotta tuotteen
ostopäivästä lähtien, joka il-
menee säilytettävästä osto-
asiakirjasta (esim. ostokuit-
ti). Takuunalaisia korjauksia
varten ota yhteys valtuutet-
tuun jälleenmyyjään.
VAROITUKSIA/TAKUU

Το Illumina LED Beghel-
li είναι ένα ανθεκτικό φορητό
φωτιστικό από υλικό που
αντέχει στους κραδασμούς.
Οι επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες που διαθέτει
εξαλείφουν το δαπανηρό
πρόβλημα αντικατάστασης των
μπαταριών. Τα LED μεγάλης
διάρκειας εξασφαλίζουν υψηλή
απόδοση φωτεινότητας και
χαμηλό κόστος συντήρησης,
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
και αυξημένη αυτονομία σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Όταν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα
ηλεκτρικού ρεύματος, και με το
διακόπτη σε θέση ισχύος 
ή , το Illumina LED Beghelli
ανάβει αυτόματα σε περίπτωση
διακοπής, και σβήνει όταν
επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα
(σχ. Β).
Ένα πράσινο LED πάνω στο
φωτιστικό υποδεικνύει τη σωστή
σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο
για το σκοπό για τον οποίο
κατασκευάστηκε. Κάθε άλλη
χρήση θεωρείται ακατάλληλη και
επικίνδυνη.
-
Σε περίπτωση φθοράς στο
καλώδιο τροφοδοσίας, αυτό
θα πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
εξυπηρέτησης.
-
Πριν από οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης, αποσυνδέστε
το προϊόν από την παροχή
ρεύματος.
-
Μην περνάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας κάτω από χαλιά,
εξέδρες ή διαδρόμους. Διατηρείτε
το καλώδιο μακριά από χώρους
διάβασης προκειμένου να μην
αποτελεί επικίνδυνο εμπόδιο.
-
Συσκευή με λευκό φωτισμό LED:
Κλάση κινδύνου 0 (σύμφωνα με
IEC62471).
- Η συσκευή δε θα πρέπει
να διατίθεται στα αστικά
απορρίμματα. Θα πρέπει να
απορρίπτεται σε ειδικούς χώρους
συλλογής για την αποφυγή
ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96
και την εθνική νομοθεσία σχετικά
με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
η μη τήρηση των παραπάνω
οδηγιών τιμωρείται από το
Νόμο.
- Για τυχόν αντικατάσταση LED ή
μπαταριών ή για άλλες επισκευές,
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης
και ζητήστε τη χρήση αυθεντικών
ανταλλακτικών. Η μη τήρηση
των παραπάνω ενδέχεται να
διακινδυνεύσει την ασφάλεια της
συσκευής.
- Η εγγύηση, διάρκειας δύο ετών
όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία, τίθεται
σε ισχύ από την ημερομηνία
αγοράς του προϊόντος, και
αποδεικνύεται από το τεκμήριο
αγοράς (π.χ. νόμιμη απόδειξη), το
οποίο θα πρέπει να φυλάσσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση της εγγύησης,
καλέστε τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της Beghelli.


Illumina LED Beghelli to mocna
lampa wykonana z materiału pr-
zeciwudarowego. Ładowane aku-
mulatory, w które wyposażona
jest lampa, eliminują problem
wymiany baterii. Wytrzymałe
diody LED o dużej wydajności
świetlnej zapewniają niewiel-
kie zużycie energii i długą
żywotność w razie przerwy w
zasilaniu elektrycznym.
W przypadku podłączenia
do gniazda elektrycznego z
włącznikiem ustawionym w
pozycji MIN lub MAX, Illumina
LED włącza się automatycznie
w chwili przerwy w zasilaniu
elektrycznym, by wyłączyć się
w chwili przywrócenia zasilania
(rys. B).
Zielona dioda LED na korpusie
lampy sygnalizuje prawidłowe
podłączenie do sieci.
- Niniejsze urządzenie należy
wykorzystywać jedynie zgod-
nie z jego przeznaczeniem.
Jakiekolwiek inne użycie uz-
naje się za niewłaściwe i nie-
bezpieczne.
- W razie uszkodzenia przewo-
du zasilającego, musi być on
wymieniony przez producen-
ta lub przez autoryzowany
serwis techniczny.
- Przed rozpoczęciem prac
konserwacyjnych należy
odłączyć produkt od sieci
zasilającej.
- Przewód zasilający nie może
przechodzić pod matami,
podestami i prowadnicami.
Powinien się on znajdować
w oddaleniu od dróg komu-
nikacyjnych, by nie stanowił
zagrożenia.
- Urządzenie świecące białym
światłem diodowym: klasa
zagrożenia 0 (IEC62471).
- Przyrządu nie wolno
wyrzucać razem z innymi
odpadami komunalnymi.
Winien on być przedmio-
tem zbiórki specjalnych
odpadów, aby uniknąć za-
nieczyszczenia środowiska.
Zgodnie z Dyrektywą
2002/96 oraz prawami
krajowymi dotyczącymi
usuwania produktów
po okresie ich żywotności,
niezastosowanie się do
powyższego polecenia jest
prawnie karane.
- W celu ewentualnej wy-
mian diod, akumulatorów i
wykonania innych napraw,
zwrócić się do autoryzowa-
nego centrum serwisowego
żądając zastosowania ory-
ginalnych części zamienny-
ch. Niezastosowanie się do
powyższego zalecenia może
zmniejszać bezpieczeństwo
użytkowania.
- Okres dwuletniej gwarancji,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami, liczy się od daty
zakupu produktu, oznaczo-
nej na dowodzie zakupu (np.
rachunek z kasy skalnej),
który należy zachować. Infor-
macje na temat sposobu kor-
zystania z gwarancji można
uzyskać kontaktując się z
autoryzowanym sprzedawcą
Beghelli.


F L
G R
P L

Illumina LED

®

Beghelli

Instructions for use Gebrauchsanweisung Instrucciones de usoIntruções para o uso Instructiesvoor het gebruik BrugsanvisningBruksanvisningNavodila za uporabo Käyttöohje
G B
D
F
P
N L
D K
I
S

S L O

R U
C Z
H
F L
G R
P L
230V - 50Hz
www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO)
Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444
334.900.851
A
B
Κωδικός Παραγγελίας 3310
Πηγή φωτεινότητας (LED) 8x7lm
Μπαταρία NiCd 3,6V 0,75Ah
Απορρόφηση ρεύματος 230V÷50mA
Αυτονομία (μετά από
φόρτιση 24 ωρών)
6 ώρες (μέση ισχύς)
3 ώρες (μέγιστη ισχύς)

Код Заказа 3310
Источник света (СИД) 8x7lm
Аккумулятор NiCd 3,6V 0,75Ah
Питание от сети 230V÷50mA
Автономность
(после 24 ч зарядки)
6 ч (средняя мощность)
3 ч (максимальная мощность)

Tilauskoodi 3310
Valolähde (LED) 8x7lm
Akku NiCd 3,6V 0,75Ah
Verkkojännite 230V÷50mA
Itsenäinen toiminta (24h kestä-
neen latauksen jälkeen)
6h (keskiteho)
3h (maksimiteho)
TEKNISET OMINAISUUDET
Rendelési szám 3310
Fényforrás (LED) 8x7lm
Akkumulátor NiCd 3,6V 0,75Ah
Hálózati áramfelvétel 230V÷50mA
Használati idő
(24 óra töltés után )
6 óra (közepes teljesítménynél)
3 óra (maximális teljesítménynél

Koda artikla 3310
Svetlobni vir (svetilna dioda) 8x7lm
Baterija NiCd 3,6V 0,75Ah
Obremenitev omrežja 230V÷50mA
Avtonomija
(po 24h polnjenja)
6h (povprečna poraba)
3h (maksimalna poraba)

Kód objednávky 3310
Světelný zdroj (LED) 8x7lm
Baterie NiCd 3,6V 0,75Ah
Spotřeba energie 230V÷50mA
Nezávislost
(po 24h nabíjení)
6h (střední výkon)
3h (max.výkon)

Kod zamówienia 3310
Źródło światła 8x7lm
Akumulator NiCd 3,6V 0,75Ah
Pobór mocy w sieci 230V÷50mA
Żywotność
(po 24 godz. ładowania)
6 godz. (przy średniej mocy)
3 godz. (przy maksymalnej mocy)


Vaadake Beghelli 3310 juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse Taskulambid ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 7.5. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote Beghelli 3310 kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin

Vajate abi?

Kas teil on küsimus kaubamärgi Beghelli mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel Beghelli omanikel teile head vastust pakkuda.

Küsimuste arv: 0

Üldine
Beghelli
3310 | 3310
Taskulamp
Inglise
Kasutusjuhend (PDF)
Valgustus
Lampide arv8 lambid
Valgusvoog7 lm
Lambi tüüpLED
Disain
Plinktule tüüpUniversaalne taskulamp
Toote värvValge
Korpuse materjalPlast
Võimsus
Aku tüüpAA / AAA
Toetatud akude arv4
Toide USB kauduEi
Aku tööiga (maksimaalne)6 h
Pakendi sisu
Akud kaasa arvatudJah
Kaal ja mõõtmed
Sügavus125 mm
Kõrgus193 mm
Laius36 mm
Mõõdud (l x s x k)36 x 125 x 193 mm
näita rohkem
adslot

Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi Beghelli mudeli 3310 kohta allpool.

Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin

Tulemused puuduvad