JVC Everio GZ-HM435SE juhend

JVC Everio GZ-HM435SE
7.5 · 1
PDF juhend
 · 100 lehekülge
Inglise
juhendJVC Everio GZ-HM435SE


Ɩʻʺʼ

»ÁÄÅÆÊ»½»¸ÈË¿ÁÉ··ÄÍ¿ÀпĽ

»ÉÊ»·ÄÊ»Ä
·Èʻ¿ÀÁº·ÄÁÌÅÅÈº»··ÄÁÅÅÆÌ·Äº¿ÊƖÆÈź˹ÊƔ
»Â¿»Ì»ÌÅÅÈ½»¸ÈË¿Áº»»¿Â¿½¾»¿ºÉ÷·ÊÈ»½»Â»Ä»Äƽ»Â»ÊƖ¸»È¿¹¾Ê»ÄÊ»»лÄÅÆÆ·½Ɣʹ»Ä
Æ·½ƔʹʸƑÊ»Ä¸»¾Å»Ì»Ì·Ä¾»ÊÌ»¿Â¿½½»¸ÈË¿ÁÌ·Äº¿ÊÆÈź˹ÊƔ
Ɣ
¿Ê½»¸È»¿º»½»¸ÈË¿Áɾ·ÄºÂ»¿º¿Ä½
È¿É»»ÄƢ»ÁÄÅÆÊ»½»¸ÈË¿ÁÉ··ÄÍ¿ÀпĽƢƺº»Ð»¾·ÄºÂ»¿º¿Ä½ƻ»Ä»»ÄƢ¿Ê½»¸È»¿º»
½»¸ÈË¿Áɾ·ÄºÂ»¿º¿Ä½Ƣ¸»É¹¾¿Á¸··ÈÌÅÅÈº¿ÊÆÈź˹ÊƔ
··ºÆ»»½ÌÅÅÈû»È¿Ä¼ÅÈ÷ʿ»ÅÌ»È¾»Ê½»¸ÈË¿ÁÌ·Äº¿ÊÆÈź˹Êº»Ƣ¿Ê½»¸È»¿º»
½»¸ÈË¿Áɾ·ÄºÂ»¿º¿Ä½ƢÅÆº»ÌŽ»Äº»Í»¸É¿Ê»Ɣ
4
¾ÊÊÆƓƭƭ÷ÄË·ÂƔÀ̹Ɣ¹ÅƔÀÆƭ¿Äº»ÎƔ¾ÊÃÂƭ
4
ÁËÄÊº»Í»¸É¿Ê»ÅÅÁÅƻĻÄÌ¿·º»¸¿À½»Â»Ì»Èº»ƖƔ

LYT2343-002A-M

RU UKPTDU

·Äº»É·½ÆĻûÄ¼Éƻ»ÄÅÆ¿üÈ»Ä
·ÄÌË»ĺ»
ļÅÈ÷ʿ»

Vaadake JVC Everio GZ-HM435SE juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse Videokaamerad ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 7.5. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote JVC Everio GZ-HM435SE kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin

Vajate abi?

Kas teil on küsimus kaubamärgi JVC mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel JVC omanikel teile head vastust pakkuda.

Küsimuste arv: 0

Üldine
JVC
Everio GZ-HM435SE
Videokaamera
Inglise
Kasutusjuhend (PDF)

Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi JVC mudeli Everio GZ-HM435SE kohta allpool.

Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin

Tulemused puuduvad