Philips myGarden 154635416 juhend

Philips myGarden 154635416
8.6 · 2
PDF juhend
 · 30 lehekülge
Eesti Keel
juhendPhilips myGarden 154635416
2
• Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
• Schakelaltijdeerstdeelektriciteituitvoorinstallatie,onderhoudofherstelling.
• Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
Duitsland).
• Draaisteedsde(klem)schroevenvanalleelektrischeaansluitingenstevigaan,vooraldebevestigingenvande
12V-laagspanningdraden(indienvantoepassing).
• Houdbijdeaansluitingvandebedradingdejuistekleureninacht:blauw(N),bruinofzwart(L)enindienbeschermklasseI,
geelgroen(aardleiding).
• Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
elektrischeonderdelen.
• Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
aardingvandeelektrischeinstallatie.
• Gelievedewandlichtenbuitenhetbereikvankinderentemonteren
• Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
•  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
milieuendevolksgezondheid.
OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
vooraandezegebruiksaanwijzing:
01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
04- Ditartikelisnietgeschiktvoorrechtstreeksebevestigingopontvlambarematerialen.
05- Hetarmatuurmagafgedektwordenmetisolatiemateriaal.
06- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorplafondmontage.
07- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorwandmontage.
08- Hetarmatuurisgeschiktvoorwand-enplafondmontage.
09- Respecteersteedsdeminimumafstandtussendelampendeverlichtematerialenzoalsaangegeveninhetpictogram.
10- IPX1:hetarmatuurisdropwaterdicht.
11- IPX3:hetarmatuurmagwordenblootgesteldaanregendruppels(vallendedruppelsondereenmaximalehoekvan60°t.o.v.de
 verticaleas).
12- IPX4:hetarmatuurkanwordenblootgesteldaanwaterprojectiesuitwillekeurigerichting(360°).
13- IPX5:hetarmatuurisstraalwaterdicht.
14- IPX7:hetarmatuuriswaterdichtvoorgrondinbouw.
15- IPX8:biedtbeschermingtegenonderdompelingtotdeaangeduidediepte.
16- IP5X:hetarmatuurisstofvrij.
17- IP6X:hetarmatuurisstofdicht.
18- Vervangonmiddellijkeengebarstenofgebrokenbeschermglasengebruikenkeloriginelewisselstukken.
19- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
aanopdemet -gemarkeerdeklem.
20- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
21- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
22- Stripdedraadzoalsaangegeveninhetpictogram.
23- Zorgervoordatdeaardingsdraadsteedslangerisdandestroomvoerendedraden.
24- Hetgebruikvandebijgeleverdehittebeschermendekousenisverplichtoverdevolledigegestriptedraadlengte.
25- Gebruikhittebestendigekabelvoorhetarmatuuraantesluitenophetnet.
26- Hetarmatuurisenkelgeschiktvooreenvastebevestigingenmagbijgevolgnietwordenaangeslotenaandestroombrondoor
middelvaneenaansluitsnoer.
27- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
 type.
Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
 verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
28- MAX.…W:gebruikuitsluitendlampenvanhetjuistetypeenoverschrijdnooithetmaximumaangegevenwattage.
29- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorreectorlamp(en).
30- HetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorPLCElampen.
31- HetarmatuurisnietgeschiktvoorPLCElampen.
32- Enkeleengloeilampmeteendoorsnedevan60mmmaggebruiktworden.Gebruikvoorditarmatuurnooiteengloeilampmeteen
doorsnedevan45mm.
33- Enkelgeschiktvooreenglobegloeilampmetdeaangegevendoorsnede.Gebruikvoorditarmatuurnooiteenstandaard
gloeilamp.
34- Ditarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorkaarslampen.
35- Gebruikvoorditarmatuurnooit“coolbeam”lampen.
36- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvooreenlampmetingebouwdebeschermingofeenlagedruklamp.Eenextrabeschermglas
 isnietnoodzakelijk.
37- Capsule-enlineairehalogeenlampenmogennietmetdeblotehandwordenaangeraakt.
38- Hetarmatuurisuitgerustmeteen(smelt)zekering.Indienhetarmatuurnahetvervangenvandelampnietfunctioneert,dientde
 ingebouwdezekeringvervangenteworden.Alshierbijdevasteaansluitbedradingvandeinstallatiekanaangeraaktworden,mag
 ditalleendooreenvakmangebeuren.
39- Hetarmatuurkanwordengebruiktincombinatiemeteendimmer.DitgeldtnietbijgebruikvanPLCElampen.
 Raadpleegeenvakmanvoordekeuzevanhetjuistetype(vooralbelangrijkbij12V-armaturen).
40- Hetarmatuurfunctioneertmeteenveiligheidstransformator.Vervangeendefectetransfoenkeldooreentransfometidentieke
 technischespecicaties.Raadpleeghiervooreenvakmanofhetverkooppunt.
41- Armatuurvoorruwgebruik.
42- Armatuurmettijd-enlichtinstelmogelijkheden.MinimumenmaximumwordenaangeduidopdepictogramindeelA.
43- Hetarmatuurmagmaximumop6meterhoogtegeplaatstworden.
44- Vooreenoptimalewerkingplaatstuhetarmatuuropdehoogteaangeduidophetpictogram.Hetminimumenmaximumbereik
 vandedetectorwordeneveneensvermeldophetpictogramindeelA.
45- Hetstandaardactievegezichtsveldvandedetecorbestrijktdeopgegevengradenzoalsaangegevenophetpictogram.
46- Hetarmatuurdientopeenzodanigewijzetewordengemonteerddatdehellingshoekvandelengte-asvandelampnietmeerdan
4°bedraagtt.o.v.hetgrondvlak.
47- Letopdatbijdemontagevanhetarmatuurgeenelektrischeleidingene.d.wordendoorboordinmuurofplafond!
48- Indienhetarmatuuropeencentraaldoosofinbouwdooswordtbevestigd,ishetverplichtomdedooseerstmeteendekselafte
 schermen.(b.v.gebruiktinNederland).

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB

Juhend

Vaadake Philips myGarden 154635416 juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse Valgustus ja seda on hinnanud 2 inimest, kelle keskmine hinnang on 8.6. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Eesti Keel, Inglise. Kas teil on küsimus toote Philips myGarden 154635416 kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin

Vajate abi?

Kas teil on küsimus kaubamärgi Philips mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel Samsung Galaxy A7 omanikel teile head vastust pakkuda.

Küsimuste arv: 0

Philips myGarden 154635416 spetsifikatsioonid

Te leiate kaubamärgi Philips mudeli myGarden 154635416 spetsifikatsioonid ja kasutusjuhendi altpoolt.

Üldine
Kaubamärk Philips
Mudel myGarden 154635416
Toode valgustus
EAN 8718291494249
Keel Eesti Keel, Inglise
Failitüüp PDF
Kaal ja mõõtmed
Laius 192 mm
Kõrgus 1100 mm
Sügavus 192 mm
Kaal 1175 g
Disain
Korpuse materjal Alumiinium
Toote värv Hall
Tüüp Õuevalgustid postamentidele/postidele
Klaasi värv Läbipaistev
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood IP44
Kaitseklaas I
Kaitseomadused Ei
Valgustuse stiil Heritage
Sobib kasutamiseks välitingimustes Garden,Patio
Lambid
Tarviku/korgi tüüp E27
Pirnide arv 1 pirn(id)
Asenduspirni võimsus (max) 60 W
Pirni tüüp Halogeen
Pirni võimsus - W
Koguvõimsus - W
Valguse värv Valge
Pakendi andmed
Pakendi laius 201 mm
Pakendi kõrgus 471 mm
Pakendi sügavus 301 mm
Kogus pakis 1 tk
Pakendi kaal 1645 g
Ergonoomika
Kaugjuhitav Ei
Hämardi Jah
Võimsus
Toiteallika tüüp Vahelduvvool
AC-sisendpinge 220 - 240 V
AC-sisendsagedus 50 - 60 Hz
Autonoomne režiim Ei
näita rohkem

Korduma kippuvad küsimused

Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi Philips mudeli myGarden 154635416 kohta allpool.

Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin

Tulemused puuduvad