Speedlink SL-6455 Verdana juhend

Speedlink SL-6455 Verdana
8.9 · 1
PDF juhend
 · 2 lehekülge
Inglise
juhendSpeedlink SL-6455 Verdana

Quick install Guide

Vers. 1.0
PL
Klawiatury/myszy
Skrajnie długotrwałe korzystanie z
urządzeń do wprowadzania może
powodować problemy zdrowotne. W takim
przypadku należy zrobić przerwę aż do
ustąpienia objawów.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko
do podłączenia do komputera PC lub
Mac
®
jako urządzenie do wprowadzania
danych. Jöllenbeck GmbH nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za uszkod-
zenia produktu lub obrażenia u ludzi na
skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
niewłaściwego lub niezgodnego z
określonym przez producenta użytkowania
produktu.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe,
telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod
adresem: www.speedlink.com znajduje
się odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
Alternatywnie można również wysłać do
nas wiadomość pocztą elektroniczną na
adres: support@speedlink.com
DK
Tastaturer/mus
Ved ekstremt lang anvendelse af
indlæsningsapparater kan der opstå
helbredsmæssige problemer. Tag så
en pause, så problemerne lindres.
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet som
indlæsningsapparat, der sluttes til en pc
eller Mac®. Jöllenbeck GmbH påtager
sig intet ansvar for skader på produktet
eller personskader som følge af uforsigtig,
uhensigtsmæssig, forkert anvendelse af
produktet eller anvendelse, som er i
modstrid med producentens anvisninger.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske,
elektriske eller højfrekvente felter
(radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølgeaf-
ladninger) kan apparatets (apparaternes)
funktion begrænses. Prøv i så fald at øge
afstanden til apparaterne, der forstyrrer.
Teknisk support
På vores webside www.speedlink.com kan
du nde en supportformular. Som alternativ
kan du sende en e-mail direkte til
supportafdelingen:
support@speedlink.com
Mute
Volume downVolume upPlay/PauseEmailBrowser start
page
SearchMy Computer
Next
+
Previous
GR
Πληκτρολόγια/Ποντίκια
Σε εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας χρήση
συσκευών εισαγωγής, μπορεί να
εμφανιστούν προβλήματα υγείας. Σε αυτή
την περίπτωση κάνετε διαλείμματα έως
ότου ανακουφιστείτε από τις ενοχλήσεις.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως
συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση
σε έναν H/Y ή σε Mac
®
. Η Jöllenbeck
GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του
προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση
προς τις συσκευές που δημιουργούν
παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com
έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης.
Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα
E-mail στο τμήμα υποστήριξης:
support@speedlink.com
CZ
Klávesnice/myši
V případě extrémně dlouhého použití
vstupních zařízení, může dojít ke
zdravotním problémům. V takovémto
případě si udělejte přestávku až do
zmírnění potíží.
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako
vstupní zařízení pro připojení na PC nebo
Mac
®
. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
ručení za poškození výrobku nebo zranění
osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Informace o konformitě
Za působení silných statických,
elektrických, nebo vysokofrekvenčních
polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém
případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách
www.speedlink.com jsme pro Vás
připravili suportový formulář. Jako
alternativu můžete supportu napsat přímo
email na adresu: support@speedlink.com

Verdana

MultiMedia keYBOard
sl-6455-sBksl-6455-sWt
©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Mac is a registered trademark of
Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not
be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to
change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
GR
CZ
HU
SE
SE
Tangentbord/Möss
Att använda inputapparater extremt länge
kan leda till problem med hälsan. Lägg i så
fall in pauser tills besvären lindras.
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas
som inputapparat till en PC eller Mac
®
.
Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för
skador på produkt eller person som är
ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts
för syften som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och
högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du
försöka öka avståndet till den apparat
som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har
vi lagt ut ett supportformulär. Alternativt
kan du skicka ett e-brev direkt till vår
support: support@speedlink.com
HU
Billentyűzet/egér
A beadó készülékek rendkívül hosszú
használata esetén egészségügyi panaszok
léphetnek fel. Ebben az esetben tartson
egy kis szünetet a panaszok enyhítésére.
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre vagy
Mac®-re csatlakoztatva alkalmas beadó
készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem
vállal felelősséget a termékben keletkezett
kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha
az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás,
vagy nem a gyártó által megadott célnak
megfelelő használatból eredt.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy
nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
sütők, kisülések) hatására a készülék
(a készülékek) működési zavara léphet fel.
Ebben az esetben próbálja meg növelni a
távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található
támogatási formanyomtatványunk. Másik
lehetőség még, hogy a Támogatásnak
közvetlenül e-mailt is küldhet:
support@speedlink.com
DK PL
1. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót számítógépe szabad USB portjára. A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.2. A 12 F-gombból 10 kettős kiosztású. Nyomja meg az „FN“-gombot és a megfelelő F-gombot, ha a kívánt plusz funkciót szeretné hasz-nálni.3. Ha növelni szeretné a billentyűzet dőlésszögét, hajta le az alján lévő talpakat. 1. Zastrčte konektor USB do volného USB rozhraní na Vašem počítači. Operační systém automaticky rozpozná přístroj a jej nainstaluje.2. Deset z dvanácti F kláves jsou přiřazeny dvakrát. K využití požadované přídavné funkce, stiskněte klávesu „FN“ a příslušnou klávesu F.3. Ke zvýšení sklonu klávesnice vyklopte nožičky na spodní straně klávesnice.1. Συνδέστε το βύσμα USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.2. Δέκα από τα δώδεκα πλήκτρα F έχουν διπλή λειτουργία. Πιέστε το πλήκτρο „FN“ και το αντίστοιχο πλήκτρο F, ώστε να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή επιπρόσθετη λειτουργία.3. Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου, ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά του πληκτρολογίου.1. Podłącz wtyk USB do wolnego gniazda USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system operacyjny.2. Dziesięć z dwunastu klawiszy F ma podwójną funkcję. Aby skorzystać z dodatkowej funkcji, naciśnij klawisz „FN“ i odpowiedni klawisz F.3. Aby zwiększyć nachylenie klawiatury, rozłóż nóżki na spodzie klawiatury.1. Slut USB-stikket til en ledig USB-port på computeren. Apparatet genkendes automatisk af operativsystemet og installeres.2. Ti af de tolv F-taster har dobbelt belægning. Tryk på „FN“-tasten og den pågældende F-taste for at bruge den ønskede ekstrafunktion.3. Hvis du vil forhøje tastaturets hældning, kan du klappe fødderne på undersiden af tastaturet ud.1. Koppla USB-kontakten till en ledig USB-port på din dator. Apparaten upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.2. Tio av de tolv F-tangenterna är dubbelbelagda. Tryck på FN-tangenten och på motsvarande F-tangent för att använda den extrafunktion du vill ha.3. Fäll ut fötterna på undersidan av tangentbordet för att öka lutningen.

Vaadake Speedlink SL-6455 Verdana juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse klaviatuurid ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 8.9. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote Speedlink SL-6455 Verdana kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin

Vajate abi?

Kas teil on küsimus kaubamärgi Speedlink mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel Speedlink omanikel teile head vastust pakkuda.

Küsimuste arv: 0

Üldine
Speedlink
SL-6455 Verdana
klaviatuur
Inglise
Kasutusjuhend (PDF)

Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi Speedlink mudeli SL-6455 Verdana kohta allpool.

Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin

Tulemused puuduvad